Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2019

Butke
18:40
(...) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Hłasko/Opowiadania
Reposted fromsfeter sfeter viadunkellicht dunkellicht

October 25 2019

Butke
14:51

October 12 2019

Butke
10:40
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu viadunkellicht dunkellicht

September 08 2019

Butke
19:33
9643 b83e 420
Reposted fromnoone97 noone97 viafutureiscoming futureiscoming

August 28 2019

Butke
20:04
8830 f93f 420
Reposted frommangoe mangoe viaAQ AQ

August 10 2019

Butke
21:16
Reposted fromsilv silv
Butke
21:15
Reposted fromsilv silv

August 04 2019

Butke
19:07
1716 5579 420
Reposted fromJustVicky JustVicky viaAnneBonny AnneBonny
Butke
19:05
1344 656b 420
Reposted fromtotal1ty total1ty viaamarus amarus
Butke
19:04
5248 ba3a 420

July 23 2019

15:09
7844 0754 420

July 09 2019

Butke
21:55
4451 22df 420
Reposted fromNX-01 NX-01

July 02 2019

Butke
11:05
9696 5964
Reposted fromsosna sosna viaPsaiko Psaiko
Butke
11:05
9796 0d14 420
Reposted frombearded bearded viaPsaiko Psaiko
Butke
11:01
7703 5dfc 420
Reposted fromwooles wooles viav3bso v3bso
Butke
10:58
4562 aa24 420
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viabesen besen

June 30 2019

Butke
16:30
Reposted fromsilv silv

June 29 2019

Butke
16:43
9048 5e1f 420
Reposted fromsoftboi softboi viaskillzmcfly skillzmcfly
Butke
16:42
6251 2ee4 420
Reposted fromtichga tichga viaOkruszek Okruszek

June 21 2019

Butke
14:52
1928 3018 420
Reposted fromiamstrong iamstrong vianattsu nattsu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl